Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin công bố

0307-2024 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2024  (03/07/2024)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2024
1305-2024 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  (13/05/2024)
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
1305-2024 Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng  (13/05/2024)
Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng
1305-2024 Công bố Thông tin doanh nghiệp  (13/05/2024)
Công bố Thông tin doanh nghiệp
1305-2024 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công cộng và xây dựng Hải Phòng  (13/05/2024)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công cộng và xây dựng Hải Phòng
0809-2022 Giấy ủy quyền công bố thông tin  (08/09/2022)
Giấy ủy quyền công bố thông tin
0809-2022 Thông tin cơ bản  (08/09/2022)
Thông tin cơ bản
0510-2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng Thông báo:  (05/10/2015)
về việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông
Số bài trong trang