Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin công bố
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng Thông báo:
về việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG CỘNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
Số 56/TB-CTCC Kiến An, ngày 05 tháng 10 năm 2015
   

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình

   công cộng và xây dựng Hải Phòng

  Để phục vụ cho việc cấp Sổ chứng nhận cổ phần cho công tác quản lý sổ cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng trân trọng thông báo:

    I.Quý vị cổ đông Công ty có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin,...liên quan tới việc sở hữu cổ phần tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng tại phòng TCLĐ-TL (Đơn vị quản lý sổ cổ đông) Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 5/10/2015 - đến 16h30 ngày 31/10/2015.

2. Địa chỉ: Số 1235 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng.

3. Điện thoại: 031.876.865     - Fax: 031.3578.181

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: Hapuco.com.vn.

5. Cổ đông khi đi chuyển nhượng cần mang theo các giấy tờ sau:

- CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ( Bản sao và bản gốc để đối chiếu);

- Giấy nộp tiền mua cổ phần của bên chuyển nhượng;

- Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần; (do phòng TCLĐ-TL cung cấp)

- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương  hoặc công chứng (trong trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng);

    II. Hết thời hạn nêu trên, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để tiến hành in và cấp Sổ chứng nhận cổ phần cho cổ đông đồng thời tiến hành ủy quyền cho Công ty CP chứng khoán Hải Phòng (Haseco) thực hiện việc quản lý sổ cổ đông.

   III. Các khoản lệ phí phải nộp như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân: tính băng 0,1% giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá (áp dụng theo Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân).

2. Phí chuyển nhượng cổ phần: Tính bằng  0,2% trên giá thực tế chuyển nhượng ( tối thiểu là 50.000đ/01 lần chuyển nhượng) theo quy định của Luật Chứng khoán.

          Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Hội đồng quản trị; CHỦ TỊCH HĐQT
- Ban kiểm soát;  
- Ban Tổng giám đốc;  
- Trưởng, phó các phòng ban; Vũ Văn Sáu
- Đội trưởng, đội phó các đội SX;  
- Các cổ đông của Công ty;  
- Lưu TC-LĐTL