Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin công bố
Giấy ủy quyền công bố thông tin
Giấy ủy quyền công bố thông tin

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH

CÔNG CỘNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

 

Số: 147 /CV-CTCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

               Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cục phát triển doanh nghiệp;
- Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng.

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT

Mã số doanh nghiệp: 0200534915

Địa chỉ liên lạc: Số 1235 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải phòng.

Website: hapuco.com.vn

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Bà: Lê Ngọc Lai

Số CMND: 031348401

Ngày cấp:  21/4/2014                Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Điện thoại liên hệ: 0904053554     Email: phongtcldtl.ctcc@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2021 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của công ty Cổ phần Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng.