Cty công trình công cộng và xây dựng > Thông tin ngoài trang chủ
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Chính quyền

6. Mô hình tổ chức

- Công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng được tổ chức, quản lý theo mô hình Chủ tịch Công ty kiêm Tổng giám đốc, và có 01 kiểm soát viên.

- Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại hoặc thay thế.

- Điều lệ Công ty quy định Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

- Kiểm soát viên do Chủ sở hữu bổ nhiệm, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát tại doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp và nhiệm vụ Chủ sở hữu giao. Kiểm soát viên có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 71 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Kiểm soát viên có quyền sử dụng con dấu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định đối với Kiểm soát viên.

- Các quy định khác theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

+Bộ phận gián tiếp
- 02 Phó Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng; 
- 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm các phòng: Phòng Tổ chức -Lao động tiền lương; phòng Tài vụ; phòng Kế hoạch-đô thị; Phòng Kỹ thuật đô thị; Phòng Quản lý Dự án đầu tư Tư vấn giám sát thiết kế; Phòng Thu phí TH và phòng Hành chính quản trị- dịch vụ. 
 

+Bộ phận trực tiếp
- 11 đội sản xuất trực thuộc gồm: Đội Quản lý đường hè và Tuần tra đô thị; đội Quản lý Thoát nước; đội Quản lý điện chiếu sáng công cộng; đội Quản lý công viên số 1, số 2; đội Quản lý Nghĩa trang Công Nông; Đội Vệ sinh môi trường số 1, số 2, số 3; đội Vận chuyển Tổng hợp và đội Xây dựng tổng hợp. 

 

      

Tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng

a) Đảng bộ công ty

- Đảng bộ Công ty là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ban chấp hành Đảng bộ có 11 người; trong đó Ban thường vụ 03 đồng chí và 08 ủy viên Ban chấp hành. Đảng bộ hiện có 109 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc; Các chi bộ được bố trí sinh hoạt theo đơn vị công tác.

b) Công đoàn công ty

- Là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng. Ban chấp hành công đoàn có 15 người, trong đó Ban thường vụ 05 và 10 ủy viên BCH. Công đoàn Công ty có 350 đoàn viên, sinh hoạt tại 17 tổ công đoàn, các tổ công đoàn được bố trí sinh hoạt theo đơn vị sản xuất và công tác;

c) Hội Cựu chiến binh công ty

- Hội cựu chiến binh công ty trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Công ty gồm có 03 người, với 17 hội viên

d) Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ban chấp hành Đoàn Công ty có 07 người với……đoàn viên, bố trí sinh hoạt tại 06 Chi đoàn trực thuộc.