Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng.

- Địa điểm trụ sở chính:

Số 1235, Trần Nhân Tông, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Quá trình thành lập:

+ Tiền thân của Công ty là Công ty Xây dựng và Công trình công cộng thị xã Kiến An. Thực hiện Quyết định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ tr­ởng (Nay là Chính phủ) ngày17/4/1993, UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 913/QĐ-TCCCQ, chuyển Công ty Xây dựng và công trình công cộng thị xã Kiến An thành công ty Thị chính Kiến An;

+ Ngày 02/10/1996, UBND thành phố ra Quyết định số 2236/QĐ-UB, chuyển Công ty Thị chính Kiến An về trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Hải Phòng;

+ Ngày 31/12/2002, UBND thành phố ra Quyết định số 3421/QĐ-UB, chuyển đơn vị sự nghiệp có thu, Công ty Thị chính Kiến An thành DNNN hoạt động công ích: Công ty Công trình công cộng Kiến An;

+ Ngày 06/9/2004 UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 2395/QĐ- UB về việc đổi tên công ty Công trình công cộng Kiến An thành Công ty Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh;

+ Ngày 29/6/2010 của UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số1008/QĐ-UBND về việc chuyển công ty Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng thành công ty TNHH Một thành viên Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng;

+ Ngày 6/5/2015 UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng

Xem tiếp